Algemene voorwaarden

Inhoudsopgave

Ingangsdatum Oktober 1 2020

Algemene voorwaarden voor directe aankoop. Let op! Mocht je maandelijks betalen dan gelden voor jou andere algemene voorwaarden. Neem contact met ons op voor de “algemene voorwaarden m.b.t. het abonnement ”, door een mail te sturen naar lott@alottofspace.nl

 

Artikel 1: Definities

In deze voorwaarden wordt verstaan onder:

 • Aanvullende overeenkomst: een overeenkomst waarbij de consument producten, digitale inhoud en/of diensten verwerft in verband met een overeenkomst op afstand en deze zaken, digitale inhoud en/of diensten door de ondernemer worden geleverd of door een derde partij op basis van een afspraak tussen die derde en de ondernemer;
 • Consument: de natuurlijke persoon die niet handelt voor doeleinden die verband houden met zijn handels-, bedrijfs-, ambachts- of beroepsactiviteit;
 • Dag: kalenderdag;
 • Digitale inhoud: gegevens die in digitale vorm geproduceerd en geleverd worden;
 • Duurzame gegevensdrager: elk hulpmiddel – waaronder ook begrepen e-mail – dat de consument of ondernemer in staat stelt om informatie die aan hem persoonlijk is gericht, op te slaan op een manier die toekomstige raadpleging of gebruik gedurende een periode die is afgestemd op het doel waarvoor de informatie is bestemd, en die ongewijzigde reproductie van de opgeslagen informatie mogelijk maakt;
 • Ondernemer: de natuurlijke of rechtspersoon die producten en/of diensten op afstand aan consumenten aanbiedt;
 • Overeenkomst op afstand: een overeenkomst die tussen de ondernemer en de consument wordt gesloten in het kader van een georganiseerd systeem voor verkoop op afstand van producten, digitale inhoud en/of diensten, waarbij tot en met het sluiten van de overeenkomst uitsluitend of mede gebruik gemaakt wordt van één of meer technieken voor communicatie op afstand;
 • Techniek voor communicatie op afstand: middel dat kan worden gebruikt voor het sluiten van een overeenkomst, zonder dat consument en ondernemer gelijktijdig in dezelfde ruimte hoeven te zijn samengekomen.
 • Wijziging: een wijziging van een uitvoering bijv. een kleur stof,
 • Annulering: het terugtrekken van een orderregel of complete order en/of het verlagen van een aantal.

 

Artikel 2: Identiteit van de ondernemer

Naam ondernemer: Lande Next B.V.

Handelend onder de naam: A LOTT OF SPACE (hierna te noemen de ondernemer)

KvK-nummer: 80379427

Btw-nummer: nog in te vullen

Vestigingsadres: Postbus 115, 5480AC Schijndel


Bereikbaarheid

Telefoonnummer klantenservice: 06 307 13 688

Van maandag t/m vrijdag vanaf 09.00 uur tot 17.00 uur

E-mailadres: lott@alottofspace.nl

 

Artikel 3: Toepasselijkheid

 • Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk koopaanbod van de ondernemer en op elke tot stand gekomen koopovereenkomst op afstand tussen ondernemer en consument.
 • Voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, wordt de tekst van deze algemene voorwaarden aan de consument beschikbaar gesteld. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal de ondernemer voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, aangeven op welke wijze de algemene voorwaarden bij de ondernemer zijn in te zien en dat zij op verzoek van de consument zo spoedig mogelijk kosteloos worden toegezonden.
 • Indien de overeenkomst op afstand elektronisch wordt gesloten, kan in afwijking van het vorige lid en voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, de tekst van deze algemene voorwaarden langs elektronische weg aan de consument ter beschikking worden gesteld op zodanige wijze dat deze door de consument op een eenvoudige manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, worden aangegeven waar van de algemene voorwaarden langs elektronische weg kan worden kennisgenomen en dat zij op verzoek van de consument langs elektronische weg of op andere wijze kosteloos zullen worden toegezonden.
 • Voor het geval dat naast deze algemene voorwaarden tevens specifieke product- of dienstenvoorwaarden van toepassing zijn, is het tweede en derde lid van overeenkomstige toepassing en kan de consument zich in geval van tegenstrijdige voorwaarden steeds beroepen op de toepasselijke bepaling die voor hem het meest gunstig is.

 

Artikel 4: Het aanbod

 • Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld.
 • Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden producten, digitale inhoud en/of diensten. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van het aanbod door de consument mogelijk te maken. Als de ondernemer gebruik maakt van afbeeldingen, zijn deze een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten, diensten en/of digitale inhoud. Kennelijke vergissingen of kennelijke fouten in het aanbod binden de ondernemer niet.
 • Elk aanbod bevat zodanige informatie, dat voor de consument duidelijk is wat de rechten en verplichtingen zijn, die aan de aanvaarding van het aanbod zijn verbonden.

 

Artikel 5: De overeenkomst

 • De overeenkomst komt, onder voorbehoud van het bepaalde in lid 4, tot stand op het moment van aanvaarding door de consument van het aanbod en het voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden.
 • Indien de consument het aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt de ondernemer onverwijld langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod. Zolang de ontvangst van deze aanvaarding niet door de ondernemer is bevestigd, kan de consument de overeenkomst ontbinden.
 • Indien de overeenkomst elektronisch tot stand komt, treft de ondernemer passende technische en organisatorische maatregelen ter beveiliging van de elektronische overdracht van data en zorgt hij voor een veilige webomgeving. Indien de consument elektronisch kan betalen, zal de ondernemer daartoe passende veiligheidsmaatregelen in acht nemen.
 • De ondernemer kan zich binnen wettelijke kaders – op de hoogte stellen of de consument aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen, alsmede van al die feiten en factoren die van belang zijn voor een verantwoord aangaan van de overeenkomst op afstand. Indien de ondernemer op grond van dit onderzoek goede gronden heeft om de overeenkomst niet aan te gaan, is hij gerechtigd gemotiveerd een bestelling of aanvraag te weigeren of aan de uitvoering bijzondere voorwaarden te verbinden.
 • De ondernemer zal uiterlijk bij levering van het product, de dienst of digitale inhoud aan de consument de volgende informatie, schriftelijk of op zodanige wijze dat deze door de consument op een toegankelijke manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager, meesturen:
 • de voorwaarden waaronder en de wijze waarop de consument van het herroepingsrecht gebruik kan maken, dan wel een duidelijke melding inzake het uitgesloten zijn van het herroepingsrecht;
 • de informatie over garanties en bestaande service na aankoop;
 • de prijs met inbegrip van alle belastingen van het product, dienst of digitale inhoud; voor zover van toepassing de kosten van aflevering; en de wijze van betaling, aflevering of uitvoering van de overeenkomst op afstand;
 • de vereisten voor opzegging van de overeenkomst indien de overeenkomst een duur heeft van meer dan één jaar of van onbepaalde duur is;
 • indien de consument een herroepingsrecht heeft, het modelformulier voor herroeping.
 • In geval van een duurtransactie is de bepaling in het vorige lid slechts van toepassing op de eerste levering.

 

Artikel 6: Orderbevestiging

Na ontvangst van de complete opdracht ontvangt de consument een orderbevestiging. De ondernemer rekent op de controle van de consument op deze bevestiging. Deze orderbevestiging is bindend. Eventuele correcties op deze orderbevestiging dient de consument binnen twee werkdagen na verzending van de orderbevestiging schriftelijk aan de ondernemer door te geven. Zonder uw tegenbericht zal de ondernemer de producten volgens de specificaties op de orderbevestiging leveren.

 

Artikel 7: Annulering of wijziging

Aangezien de producten van de ondernemer ordergericht geproduceerd worden, zijn aan het annuleren of wijzigen van een order kosten verbonden. Na ontvangst van de orderbevestiging heeft de consument twee werkdagen om de order kosteloos te wijzigen. Bij wijzigingen die na deze twee werkdagen aan de ondernemer doorgegeven worden berekenen zij de door hen reeds gemaakte kosten aan de consument door.

Bij een annulering zullen de door de ondernemer gemaakte kosten altijd aan de klant doorberekend worden, ook als de ondernemer de annulering binnen twee dagen ontvangt. Bij annulering brengt de ondernemer tevens een percentage van 15% van de geannuleerde order of orderregel in rekening. Annulering of wijziging van de order kan uitsluitend plaatsvinden met schriftelijke instemming van de ondernemer.

 

Artikel 8: De prijs

 • Gedurende de in het aanbod vermelde geldigheidsduur worden de prijzen van de aangeboden producten en/of diensten niet verhoogd, behoudens prijswijzigingen als gevolg van veranderingen in btw-tarieven.
 • In afwijking van het vorige lid kan de ondernemer producten of diensten waarvan de prijzen gebonden zijn aan schommelingen op de financiële markt en waar de ondernemer geen invloed op heeft, met variabele prijzen aanbieden. Deze gebondenheid aan schommelingen en het feit dat eventueel vermelde prijzen richtprijzen zijn, worden bij het aanbod vermeld.
 • Prijsverhogingen binnen 3 maanden na de totstandkoming van de overeenkomst zijn alleen toegestaan indien zij het gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen.
 • Prijsverhogingen vanaf 3 maanden na de totstandkoming van de overeenkomst zijn alleen toegestaan indien de ondernemer dit bedongen heeft en:
 • deze het gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen; of
 • de consument de bevoegdheid heeft de overeenkomst op te zeggen met ingang van de dag waarop de prijsverhoging ingaat.
 • De in het aanbod van producten of diensten genoemde prijzen zijn inclusief btw.

 

Artikel 9: Conformiteit en garantie

 • De ondernemer staat er voor in dat de producten en/of diensten voldoen aan de overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften. Indien overeengekomen staat de ondernemer er tevens voor in dat het product geschikt is voor ander dan normaal gebruik.
 • Een door de ondernemer, diens toeleverancier, fabrikant of importeur verstrekte garantie beperkt nimmer de wettelijke rechten en vorderingen die de consument op grond van de overeenkomst tegenover de ondernemer kan doen gelden indien de ondernemer is tekortgeschoten in de nakoming van zijn deel van de overeenkomst.
 • De ondernemer biedt een garantie van 5 jaar op de via www.alottofspace.nl verkochte sofas.
 • Aanspraken op de garantie moeten binnen de garantieperiode schriftelijk of digitaal aan de ondernemer kenbaar gemaakt worden onder vermelding van het originele factuur- of ordernummer.
 • Onder de garantie vallen uitdrukkelijk niet:

• Reparaties verricht door derden

• Normale slijtage en gebruikssporen

• Schade ten gevolge van oneigenlijk gebruik of een onjuist onderhoud

• Plooivorming

• Stoffen behandeld met een vuil werende coating

• Kleurafwijkingen.

 

Artikel 10: Levering en uitvoering

 • De ondernemer levert alleen in Nederland.
 • De ondernemer zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij het in ontvangst nemen en bij de uitvoering van bestellingen van producten en bij de beoordeling van aanvragen tot verlening van diensten.
 • De prijs is inclusief transport binnen NL. Voor transport naar de Waddeneilanden en milieuzones ontvangt u een aparte prijsopgave.
 • Als plaats van levering geldt het adres dat de consument aan de ondernemer kenbaar heeft gemaakt.
 • Met inachtneming van hetgeen hierover in artikel 4 van deze algemene voorwaarden is vermeld, zal de ondernemer geaccepteerde bestellingen met bekwame spoed doch uiterlijk binnen 30 dagen uitvoeren, tenzij een andere leveringstermijn is overeengekomen. Indien de bezorging vertraging ondervindt, of indien een bestelling niet dan wel slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, ontvangt de consument hiervan uiterlijk 30 dagen nadat hij de bestelling geplaatst heeft bericht, tenzij anders is overeengekomen.
 • Het risico van beschadiging en/of vermissing van producten berust bij de ondernemer tot het moment van bezorging aan de consument of een vooraf aangewezen en aan de ondernemer bekend gemaakte vertegenwoordiger, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

 

Artikel 11: Klachtenregeling

  • Klachten over de geleverde producten moeten volledig en duidelijk omschreven en voorzien van fotomateriaal waaruit de klacht blijkt, worden ingediend bij de ondernemer, binnen 5 dagen na leverdatum. Dit kan via lott@alottofspace.nl
  • Niet tijdig indienen van de klacht kan tot gevolg hebben dat consument zijn rechten ter zake verliest.
  • De consument is dan ook gehouden de geleverde producten op het moment van levering op deskundige wijze te (doen) beoordelen.
  • Indien een klacht is ingediend, dient de consument de betreffende producten ter beschikking van de ondernemer te houden en de ondernemer in de gelegenheid te stellen de klacht te onderzoeken.
  • Indien een klacht gegrond is, dan zal de ondernemer de producten vervangen of, indien dat niet meer mogelijk of zinvol zou zijn, zal de ondernemer een gedeelte van de prijs die daarmee overeenkomt aan consument crediteren.
  • De in verband met een klacht te retourneren producten dienen zoveel mogelijk in de originele verpakking klaar te worden gezet. Partijen treden in overleg over het transport van deze producten.
  • Indien tijdig wordt gereclameerd, blijft de consument verplicht tot afname en betaling van de gekochte producten. De consument is ook niet bevoegd tot verrekening.
  • Indien het alsnog leveren of vervangen van de producten niet meer mogelijk of zinvol is en dit aan de ondernemer toerekenbaar is, dan zal de ondernemer slechts aansprakelijk zijn binnen de grenzen van dit artikel.
  • Indien de ondernemer aansprakelijk mocht zijn, geldt dat de aansprakelijkheid van de ondernemer beperkt zal zijn tot maximaal het bedrag van de overeengekomen prijs van de betreffende orderbevestiging, exclusief btw.

 

Artikel 12: Geschillen

 • Op overeenkomsten tussen de ondernemer en de consument waarop deze algemene voorwaarden betrekking hebben, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
 • De Europese Commissie biedt een platform voor online geschillenbeslechting aan, die u hier kunt vinden http://ec.europa.eu/consumers/odr/. Consumenten hebben de mogelijkheid om dit platform te gebruiken voor de beslechting van geschillen.

 

Artikel 13: Aanvullende of afwijkende bepalingen

Aanvullende dan wel van deze algemene voorwaarden afwijkende bepalingen mogen niet ten nadele van de consument zijn en dienen schriftelijk te worden vastgelegd dan wel op zodanige wijze dat deze door de consument op een toegankelijke manier kunnen worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager.

ALOTOFSPACE Full Logo Header

Creatieve communicatie / social media stagiair gezocht

A LOTT OF SPACE
Als flexibele stadsbewoners verhuizen we heel wat af. Helaas verhuizen onze meubels vaak niet met ons mee. Veel meubels passen niet in de volgende levensfase, ze passen niet in het volgende appartement of zijn het simpelweg niet waard om mee te verhuizen vanwege de slechte kwaliteit #fastfurniture

In europa alleen wordt er jaarlijks meer dan 11 miljard kilo aan meubels weg gegooid waarvan slechts 10% gerecycled wordt. Dat moet anders.

A LOTT OF SPACE is een jonge start-up die zich in zet voor het ontwerpen en produceren van duurzame meubels die passen binnen de circulaire economie. Wij hebben als doel; het bieden van een oplossing voor fast furniture en het voorkomen van afval. Dit doen we middels het creëren van flexibele designmeubels die zo lang mogelijk mee gaan en steeds beter passen binnen een circulaire wereld. Daarnaast willen wij circulaire en duurzame meubels financieel toegankelijk maken voor een groter publiek middels het aanbieden van een abonnementsvorm.

Het eerste product ‘De Sofa’ is onlangs gelanceerd en gaat vanaf juli in productie.

Meer weten? Check
www.alottofspace.nl
https://ddw.nl/nl/programma/3161/a-lott-of-space
https://dj100.nl/charlotte-van-der-lande/

Wie wij zoeken
Wij zoeken een enthousiaste en gedreven social media stagiair met een groen hart die zin heeft in een echte uitdaging; het vergroten van de brand awareness en de brand engagement van A LOTT OF SPACE. Dit ga je online doen via al onze social media kanalen en offline tijdens de twee vetste meubelbeurzen van Nederland; de Dutch Design Week en De Duurzame Woonbeurs. Je hoeft nog niet alles te kunnen, zolang je de motivatie hebt om het uit te gaan zoeken door te testen en te doen.

Jouw verantwoordelijkheden
– Helpen vormgeven van de content strategie.
– Bedenken van creatieve ideeën en maken van de
content kalenders.
– Creëren van social media content en campagnes in
tekst en beeld.
– Plaatsen en beheren van de content.
– Assisteren bij foto/video shoots.
– Assisteren met het organiseren van beurzen en
eventuele andere evenementen.
– Het analyseren en verwerken van data, zoals
rapportages van de social media statistieken.
– Onderzoeken van nieuwe kansen op het gebied van
social media.
– Ondersteunen in overige taken.

Wie ben jij
– Je zet je graag in voor een meer duurzame wereld.
– Je zit in je 3de of 4de jaar en volgt een opleiding op
HBO of WO niveau.
– Je schrijft vloeiend Nederlands.
– Je hebt gevoel voor beeld en beeld creatie.
– Je kunt overweg met Adobe (zoals photoshop,
indesign etc).
– Je bent ondernemend en weet van aanpakken.
– Je komt met nieuwe, verfrissende ideeën en houdt
de online trends graag in de gaten.
– Je kunt je weg goed vinden in een start-up cultuur
die soms wat chaotisch kan zijn.
– Je bent 5 dagen per week beschikbaar vanaf eind
augustus (sept in overleg) voor een periode van
minimaal 5 maanden.

Wat bieden wij
A LOTT OF SPACE biedt jou een uitdagende en super leervolle stage binnen een start-up cultuur in Amsterdam waar je veel verantwoordelijkheden krijgt en waar ruimte is voor creativiteit. We zijn opzoek naar een stagiair vanaf eind augustus (in overleg sept) voor een periode van 5 maanden. Je krijgt een stage vergoeding en je kunt flexibel werken vanuit onze Coworking in Amsterdam of thuis.

Ben jij een positief, creatief en ondernemend persoon? En heb jij zin in deze uitdaging? Dan hoor ik heel graag van je. Stuur zo snel mogelijk je cv en motivatie naar
lott@alottofspace.com en ik neemt z.s.m. contact met je op.